Term Archives

  1. 第二十課-RGB三色燈

  2. 第十九課-控制別人水族箱的魚

  3. 第十八課-控制別人的micro:bit

  4. 第十七課-micro:bit紅綠燈

  5. 第十六課-micro:bit溫度警示器

  6. 第十五課-micro:bit光控小高手

  7. 第十四課-micro:bit發聲練習