AI 視覺辨識套件組教學資源

AI 視覺辨識套件組教學資源

描述

MU視覺辨識系統技術規格書

MU視覺辨識系統I2C遠距離通訊注意事項

MU視覺辨識系統microPython開發教案

MU視覺辨識系統Mixly庫函數&開發教案

MU視覺辨識系統Arduino庫函數

MU視覺辨識系統Makecode示範程序&開發教案

MU視覺辨識系統識別卡片